Seriál: Elektroinštalácie na staveniskách a búraniskách 

Pri stavbe, búracích prácach či rozsiahlej rekonštrukcii potrebujete obvykle používať dočasné rozvody el. energie. Tie sú však vystavené náročným podmienkam (vlhkosť, znečistenie, mechanická záťaž atď.), v dôsledku čoho sa zvyšuje aj riziko ich poškodenia či poruchy, a tým pádom aj riziko úrazu el. prúdom či požiaru. Aké požiadavky by mala spĺňať dočasná elektroinštalácia na stavenisku či búranisku tak, aby ste zachovali bezpečnosť vás, vašich blízkych i pracovníkov na stavbe?

Čo na to hovorí legislatíva?

Na zvýšené požiadavky elektroinštalácií v uvedených podmienkach pamätajú aj predpisy. V tomto prípade je to norma STN 33 2000-7-704: 2019-06 (33 2000) Elektrické inštalácie nízkeho napätia, časť 7-704: Požiadavky na osobitné inštalácie alebo priestory – inštalácie na staveniskách a búraniskách. Zavedená bola v júni 2007 a nahradila doterajšiu STN 33 2000-7-704 z októbra 2007, obe tieto normy však môžete používať súbežne do 18.5.2021.

Požiadavky v uvedenej norme sa vzťahujú na pevné alebo presúvateľné elektroinštalácie používané v čase vykonávania stavebných alebo búracích prác. Ide napr. o stavebné práce na nových budovách, opravy, úpravy, prístavby či búranie existujúcich budov alebo ich častí, práce na verejných inžinierskych sieťach, zemné práce alebo práce podobného druhu. Požiadavky sa nevzťahujú na priestory stavieb pre zamestnancov, ako napr. kancelárie, šatne, zasadačky, bufety, toalety či ubytovne.

Vedeli ste, že…?

Elektroinštalácie na staveniskách a búraniskách sú považované za dočasné a po ukončení prác ich musíte vyradiť z prevádzky. Za rozhranie medzi trvalou a dočasnou elektroinštaláciou sa považuje staveniskový rozvádzač.

Kde vziať elektrinu?

Zdrojom napájania pre stavebnú elektroinštaláciu bude tzv. staveniskový rozvádzač. Elektrické zariadenia na stavenisku nemôžete napájať predlžovacími prívodmi z domových rozvodov.

Staveniskový rozvádzač musí spĺňať kritériá – nízkonapäťové rozvádzače, časť 4: Osobitné požiadavky na staveniskové rozvádzače (ACS). Takýto rozvádzač si môžete nechať vyrobiť, omnoho jednoduchšie i lacnejšie však je požičať si ho v požičovni náradia, prípadne v predajni s elektromateriálom.

Rozvádzač musí byť napájaný pohyblivým prívodným káblom typu H07RN-F s gumovou izoláciou, gumovým plášťom a lankovými vodičmi. Tieto káble sú odolné voči mechanickému namáhaniu, olejom či iným chemickým látkam, vyšším teplotám a vlhkosti.

Prívod ku každému napájaciemu i podružnému rozvádzaču musí byť vybavený hlavným vypínačom, ktorý sa musí dať zaistiť vo vypnutej polohe, napr. visacím zámkom alebo uzamykateľným krytom.

V čase, keď sa na stavenisku nepracuje, by ste mali rozvádzač z bezpečnostných dôvodov vypínať. V praxi to však nie je vždy možné, keďže je z neho často napájané aj nočné osvetlenie stavby. Napriek tomu by ste staveniskové rozvádzače mali vypínať aspoň vtedy, keď predpokladáte, že sa na stavenisku nebude pracovať dlhší čas.

Na napájanie rozvádzača budete potrebovať 400 V zásuvku. Tú vám môže elektrikár nainštalovať do elektromerového rozvádzača, ktorý je súčasťou prípojky domu, resp. objektu stavby. Ak však prípojku ešte nemáte, budete si ju musieť na pozemku najprv zriadiť. Pokiaľ je elektromerový rozvádzač súčasťou stavby, ktorú chcete zbúrať, a na pozemku postaviť novú, budete musieť prípojku rekonštruovať.

Vedeli ste, že…?

Na napájanie staveniska môžete využiť aj elektrocentrálu, STN pripúšťajú aj napájanie z viacerých zdrojov. Prístroje zabezpečujúce pripojenie však musia byť usporiadané tak, aby nedovoľovali vzájomné prepojenie rôznych zdrojov napájania.

Zabudnite na CYKY káble

Tak ako na napájanie staveniskového rozvádzača, aj na rozvod el. energie na stavenisku musíte použiť káble typu H07RN-F s gumovou izoláciou.

Klasické káble CYKY používané pod omietku nie sú dostatočne odolné, ich pevné vodiče by sa navyše pri ohýbaní rýchlo polámali. Vhodné nie sú ani biele káble typu CYSY, ktoré sa používajú napr. na výrobu predlžovacích prívodov (klasické biele predlžovačky), tie majú takisto slabú mechanickú odolnosť.

Káble by ste mali pripevniť a neukladať krížom cez chodníky alebo cesty. Ak je to nevyhnutné, musíte ich ochrániť pred mechanickým poškodením, napr. špeciálnymi káblovými mostami, cez ktoré môžu prechádzať ľudia, autá či stavebné stroje. Dajte si ale pozor na max. zaťaženie mosta. Niektorí ľudia to riešia provizórnymi konštrukciami z drevených dosák, no na rozdiel od káblových mostov nie sú zaoblené – niekto sa o ne môže ľahko potknúť a pracovný úraz je na svete.

Prúdový chránič podmienkou

Podmienky na staveniskách a búraniskách kladú zvýšené nároky na všetky el. zariadenia. Nielen rozvádzač, ale aj zásuvky, vypínače, svietidlá či el. náradie musia byť vyhotovené so zvýšenou odolnosťou (pozri tabuľku 1).

Zariadenie Min. stupeň krytia/prevedenie
staveniskový rozvádzač IP43
vypínače IPX4
zásuvkové rozvody IPX4
pevné svietidlá IPX3
ručné svietidlá IPX5
elektrické náradie s dvojitou izoláciu

Tabuľka 1 – Minimálne stupne krytia/úrovne prevedenia el. zariadení na staveniskách.

Pre všetky zásuvky (230 V aj 400 V) do 32 A vrátane a trvalo pripojené ručné elektrické zariadenia s menovitým prúdom do 32 A vrátane platí, že ich musíte ochrániť prúdovým chráničom s menovitým rozdielovým prúdom max. 30 mA. Môžete využiť aj alternatívne spôsoby, napr. napájanie bezpečným napätím SELV alebo oddeľovacím transformátorom, ale v praxi sa pre svoju jednoduchosť a ekonomickú nenáročnosť využívajú prevažne prúdové chrániče.

Zhrnutie:

  • elektroinštalácie na staveniskách a búraniskách kladú osobitné podmienky na odolnosť el. zariadení, keďže sú vystavené vlhkosti, mechanickému namáhaniu, chemikáliám atď.,
  • venuje sa im norma STN 33 2000-7-704: 2019-06 (33 2000),
  • napájané musia byť zo staveniskového rozvádzača, ktorý musí spĺňať podmienky STN EN 61439-4, napájanie predlžovacími prívodmi z domových rozvodov je zakázané,
  • na rozvod el. energie na stavenisku musíte použiť káble typu H07RN-F,
  • káble by mali byť pripevnené, v prípade križovania chodníka či cesty použite vhodnú mechanickú ochranu, napr. v podobe káblových mostov,
  • zásuvky, svietidlá, rozvodné krabice a vypínače musia byť odolné voči vlhkosti,
  • všetky zásuvky do 32 A a trvalo pripojené ručné el. zariadenia s men. prúdom do 32 A musia byť chránené prúdovým chráničom do 30 mA.

Komentovať

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu

Najčítanejšie články