B, C, D – čo znamenajú tieto písmená na ističoch?

Ističe sú najpoužívanejším prvkom nadprúdovej ochrany v domových elektroinštaláciách. Prvý parameter, ktorý si pri nich spravidla všímame, je hodnota menovitého prúdu. Okrem nej je ale dôležitá aj vypínacia charakteristika, ktorá udáva, po akom čase vzhľadom na veľkosť nadprúdu istič el. obvod preruší. V článku vnesieme viac svetla do problematiky charakteristík ističov a odporučíme vám, ktoré z nich by ste mali použiť na istenie jednotlivých obvodov vo vašej novej či rekonštruovanej elektroinštalácii.

Jeden istič, dve spúšte

Ističe sú vratné prvky nadprúdovej ochrany. To znamená, že ak istič preruší elektrický obvod v dôsledku poruchy, môžete ho znova manuálne zapnúť. Mechanizmus ističa obsahuje tzv. zapínací zámok, ktorý zabezpečuje, že po automatickom vypnutí ho nemôžete znova zapnúť, pokiaľ by príčina vypnutia stále trvala (obvodom by tiekol nadprúd). Vypnutiu ističa nemôžete zabrániť ani tým, že budete jeho zapínaciu páčku pridŕžať rukou v zapnutej polohe.

Bežné nadprúdové ističe pre domáce použitie sa skladajú z dvoch typov spúští:

  • Tepelná spúšť – Je tvorená bimetalovým pásikom, ktorý sa skladá z dvoch kovov s rôznou tepelnou rozťažnosťou. Pásik sa vplyvom prechodu el. prúdu ohrieva, pri nadprúde sa vplyvom vysokej teploty ohne na jednu stranu a zatlačí na zámok ističa, ktorý sa uvoľní a rozpojí kontakt. Týmto spôsobom chráni obvod pred nadprúdom.
  • Elektromagnetická spúšť – Funguje na princípe elektromagnetu, ktorý pri vysokom nadprúde (typickom pre skrat v el. obvode) okamžite zareaguje a pritiahne k sebe kotvu, ktorá uvoľní zámok ističa. Ten el. obvod rýchlo rozpojí – ešte skôr, než skratový prúd dosiahne maximum.

Menovitý prúd je len orientačný

Menovitý prúd ističa udáva orientačnú hodnotu prúdu, pri ktorom istič obvod preruší. V skutočnosti teda ide skôr o určitý rozsah hodnôt. Práve tento rozsah je daný vypínacími charakteristikami na obr. 1.

Obr. 1 – Približná vypínacia charakteristika ističov B, C a D.

Ako vidíte, ističe s charakteristikou B, ktoré sú bežne používané na istenie zásuvkových a svetelných okruhov v domových elektroinštaláciách, okamžite prerušia obvod cca pri 3 – 5,5-násobku menovitého prúdu. Pri ističoch s charakteristikou C je to 5,5 – 10-násobok a pri charakteristike D dokonca 10 – 20-násobok.

Charakteristika ističa Násobok menovitého prúdu, pri ktorom istič okamžite preruší obvod Použitie
B 3 – 5,5 ochrana el. vedenia, zásuvkové a svetelné obvody v domácnosti
C 5,5 – 10 menšie elektromotory, transformátory, väčšie svetelné okruhy
D 10 – 20 veľké indukčné a kapacitné záťaže

Tabuľka 1 – Použitie ističov v domácich elektroinštaláciách podľa ich charakteristiky.

Uvedené charakteristiky ističov sú v súlade s vypínacími časmi pri skratovom prúde, ktoré predstavujú 0,4 s pre napätie do 230 V, 0,2 s pri napätí do 400 V a 0,1 s pri napätí nad 400 V – všetky napätia oproti ochrannému vodiču. Pohybujú sa v rámci tolerancií, ktoré sú spôsobené napr. rozdielnou teplotou okolia či rozdielnou teplotou samotného ističa, ktorý sa zahrieva aj v dôsledku prechodu menšieho el. prúdu.

Charakteristiky B, C a D definuje norma STN EN 60898-1. Okrem nej však existuje aj norma STN EN 60947-2: Spínacie a riadiace zariadenia nízkeho napätia – Časť 2: Ističe. Tá prenecháva výrobcom voľnosť v pomenovaní jednotlivých charakteristík, pričom stanovuje referenčnú teplotu okolia 40 °C namiesto 30 °C pri STN EN 60898-1 a tiež odlišnú toleranciu pre oblasť nízkych nadprúdov. V domácich elektroinštaláciách sa však väčšinou stretnete iba s charakteristikami B, C a D.

„Béčko“ nevyhovie všade

Pre bežné spotrebiče v domácnosti (žiarovky, TV, počítač, el. rúra atď.) charakteristika B vyhovuje, situácia sa však mení pri používaní indukčnej záťaže. Ide napr. o silné elektromotory (silnejšie vysávače, elektrické náradie, zváracie transformátory), ktoré pri rozbehu, resp. zapnutí potrebujú niekedy až 8-násobný prúd oproti bežnej prevádzke. Podobne sú na tom aj spotrebiče s tzv. kapacitnou záťažou. Ide najmä o tie so spínanými zdrojmi, ako napr. zváracie invertory, výkonné elektronické predradníky pre žiarivky, výkonné počítačové zdroje a pod.

Aj v prípade, ak trvalý príkon indukčných a kapacitných spotrebičov nie je príliš vysoký, dokážu pri spustení „zhodiť“ istič s charakteristikou B. Mali by ste pre ne teda voliť ističe s charakteristikou C, pre veľmi vysoké zapínacie prúdy dokonca charakteristiku D.

Vedeli ste, že?

Pri nesprávne zvolenom ističi a napr. príliš dlhom vedení el. obvodu nemusí istič pri skrate prerušiť obvod včas, čo môže mať za následok zničenie pripojených spotrebičov, el. vedenia či vznik požiaru. Nedá sa teda zovšeobecniť, že 16 A ističe sú vhodné pre zásuvkové okruhy s prierezom vodičov 2,5 mm2 a 10 A ističe zase pre svetelné okruhy s prierezom vodičov 1,5 mm2. Do úvahy musíte brať aj už spomínanú charakteristiku a okrem nej i dĺžku kábla, typ kábla a spôsob jeho uloženia. Voľbu menovitého prúdu a charakteristiky ističa teda vždy prenechajte projektantovi alebo kvalifikovanému elektrikárovi.

Lepšie modely indukčných a kapacitných spotrebičov bývajú vybavené aj tzv. softštart obvodom, ktorý zabezpečí ich pomalé spúšťanie a tým aj nízky odber prúdu pri štarte. Nie vždy má softštart dostatočný účinok na to, aby stačilo použiť istič s charakteristikou B.

Najčastejšími miestami, kde využijete ističe C a D, je domáca dielňa, garáž, záhrada či vonkajšia zásuvka, do ktorej budete zapájať el. náradie.

Zapamätajte si:

  • pri ističoch si všímajte nielen hodnotu menovitého prúdu, ale aj charakteristiku,
  • ističe B sa hodia pre bežné svetelné a zásuvkové obvody,
  • pre elektromotory, el. náradie, zváračky či silné spínané zdroje alebo svetelné obvody s veľkým počtom žiariviek sú vhodné ističe charakteristiky C či D,
  • C a D ističe sa používajú najmä v domácich dielňach, garážach, záhradách, pre vonkajšie zásuvky a tiež v priemysle,
  • voľba vhodného ističa nezávisí iba od prierezu vodiča, preto ju prenechajte kvalifikovanému projektantovi alebo elektrikárovi.

Komentovať

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu

Najčítanejšie články