Čl. I. Úvodné ustanovenia

Prevádzkovateľom internetových stránok umiestnených na doméne legrand.sk (ďalej len „Legrand“) je obchodná spoločnosť Legrand Slovensko, s.r.o., so sídlom Panonská 7, Bratislava 851 04, IČO: 35 835 907, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 26507/B (ďalej len „Prevádzkovateľ“).

Prevádzkovateľ vydáva nasledujúce Podmienky používania internetových stránok Legrand upravujúce vzájomné práva a povinnosti medzi ním a návštevníkmi tejto aplikácie (ďalej jednotlivo len „Používateľ“).

Každý používateľ je povinný oboznámiť sa s podmienkami používania internetových stránok Legrand. Používateľ svojou návštevou a ďalším používaním internetových stránok Legrand potvrdzuje, že bol s týmito podmienkami používania oboznámený a súhlasí s nimi.

 

Čl. II. Obsah a použitie internetových stránok Legrand

Prístup k internetovým stránkam Legrand a ich používanie používateľom je bezplatné. Používateľ nesie náklady, ktoré mu vzniknú v súvislosti s realizáciou prístupu na tieto stránky, teda náklady na prevádzku elektronického zariadenia, pomocou ktorého k stránkam pristupuje, a náklady na internetové pripojenie.

Nevyhnutnou súčasťou riadneho používania internetových stránok Legrand sú automatické emailové notifikácie, ktoré by mali uľahčiť používateľovi ich používanie.

Obsah internetových stránok Legrand je tvorený predovšetkým textami, fotografiami, obrázkami, audio alebo audiovizuálnymi záznamami, ktoré na tieto stránky umiestnil prevádzkovateľ (ďalej spoločne len „obsah“).

Obsah je chránený autorským právom prevádzkovateľa alebo tretích osôb a akékoľvek jeho použitie podlieha predchádzajúcemu písomnému súhlasu prevádzkovateľa, s výnimkou prípadov stanovených zákonom, napríklad ak ide o použitie autorsky chránených diel pre súkromnú potrebu, pre účely citácie alebo na výchovno-vzdelávacie účely.

Za aktuálnosť, pravdivosť a správnosť informácií tvoriacich obsah internetových stránok Legrand zodpovedajú príslušní autori. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za prípadnú škodu, ktorá môže používateľovi vzniknúť v dôsledku uverejnenia alebo použitia neaktuálnych, nepravdivých či nesprávnych informácií tvoriacich obsah internetových stránok Legrand.

Používateľ berie na vedomie a súhlasí, že obsah internetových stránok Legrand nemusí byť dostupný nepretržite. Prístupnosť obsahu môže byť obmedzená predovšetkým v dôsledku technickej chyby alebo rozhodnutia prevádzkovateľa, ktorý si vyhradzuje právo na zneprístupnenie ním určenej časti obsahu.

Kliknutím na niektoré odkazy na internetových stránok Legrand môže dôjsť k opusteniu portálu a presmerovaniu používateľa na internetové stránky 3. osôb. Prepojené internetové stránky nie sú prevádzkovateľom kontrolované a prevádzkovateľ nie je zodpovedný za obsah žiadnej takto prepojenej internetovej stránky, ani za škodu, ktorá môže používateľovi vzniknúť v dôsledku jeho presmerovania.

 

Čl. III. Spracovanie osobných údajov a ich ochrana

Informácie týkajúce sa spracúvania osobných údajov návštevníkov a/alebo zákazníkov internetových stránok Legrand, ktoré vykonáva prevádzkovateľ sa spravuje ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z., o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“) a ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016, všeobecného nariadenia o ochrane údajov (ďalej len „Nariadenie“).

Úplné znenie informácií o ochrane osobných údajov tvorí samostatnú časť internetových stránok Legrand uvedené v pätičke stránky Legrand na adrese http://staging.legrand.sk/ochrana-osobnych-udajov

 

Čl. IV. Záverečné ustanovenia

Prevádzkovateľ a používateľ sa dohodli, že písomnosti doručované poštou alebo emailom sa považujú za doručené dňom prebratia poštovej zásielky alebo dňom potvrdenia prijatia emailu, najneskôr však v 10. deň po odoslaní.

Právne vzťahy medzi prevádzkovateľom a používateľom ako i vzťahy týmito podmienkami neupravené sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.

V prípade, že akékoľvek ustanovenie týchto podmienok používania je alebo sa stane neplatným, neúčinným a/alebo nevykonateľným, nie je tým dotknutá platnosť, účinnosť a/alebo vykonateľnosť ostatných ustanovení. Prevádzkovateľ sa v takomto prípade zaväzuje bez zbytočného odkladu nahradiť dotknuté ustanovenie novým platným ustanovením, ktorého obsah bude v čo najväčšej miere plniť účel pôvodného ustanovenia.

 

Tieto podmienky používania nadobúdajú účinnosť dňom 25. 06. 2018.

Podmienky používania PDF