Bezpečná elektroinštalácia aj v okolí bazéna či vírivky 

V okolí bazénov či víriviek vám vďaka nadmernej vlhkosti nehrozí iba pošmyknutie, ale tiež úraz el. prúdom. Tieto priestory si teda vyžadujú špecifické opatrenia, ktoré zaručia vám i vašim blízkym bezpečný relax vo vode. Na čo si dať pri elektroinštaláciách v okolí bazénov a víriviek pozor a aký materiál či prvky použiť?

Vyššia vlhkosť – vyššie riziko

Ohrozenie zdravia človeka vyplývajúce z úrazu el. prúdom závisí od sily prúdu prechádzajúceho telom, času a zasiahnutých častí tela či orgánov. Pri prúde platí nepriama úmera – čím nižší je odpor tela, tým vyšší prúd ním potečie. Keďže odpor vlhkej pokožky je omnoho nižší než pri suchej, aj riziko úrazu je v okolí bazéna či vírivky vyššie.

Navyše, v okolí bazénov sa priamo dotýkate zeme vlhkou pokožkou – či už rukami, alebo chodidlami. Vzniká tak veľmi dobrý vodivý kontakt so zemou, do ktorej môže el. prúd tiecť.

Elektrické inštalácie v okolí bazénov či víriviek majú teda svoje špecifiká a bližšie sa im venuje norma STN 33 2000-7-702:2011. V záujme bezpečnosti vás i vašich blízkych by ste jej odporúčania mali dodržiavať, bez  ohľadu na to, či máte vírivku alebo bazén pevne zabudovaný v zemi či rozoberateľný.

Základom sú zóny

Podobne ako v kúpeľni, aj v okolí bazéna alebo vírivky (čo je v podstate bazén menších rozmerov) delí príslušná STN priestor na tri zóny:

  • Zóna 0 – Je vymedzená priestorom vo vnútri vodnej nádrže, vrátane prípadných otvorov či výklenkov v stenách či podlahách, ktoré sú prístupné osobám. Zóna 0 sa nachádza taktiež vo vnútri brodidla v okolí bazéna, ktorým prechádzate, aby ste si očistili nohy pred vstupom do bazéna a v bezprostrednom okolí vodopádov či vodných trysiek.
  • Zóna 1 – Tvorí ju podlaha a povrchy prístupné osobám, priestor do výšky 2,5 m nad úrovňou bazéna a 2 m od jeho okraja. Ak je v okolí bazéna brodidlo, počítajú sa 2 m až od jeho okraja. Ak máte v okolí bazéna skokanský mostík, plošinu, kĺzačku či iné prvky prístupné osobám, zónu 1 vymedzí priestor 2,5 m nad vrchným okrajom tohto prvku a zvislá rovina 1,5 m okolo tohto prvku.
  • Zóna 2 – Tento priestor je vymedzený podlahou a povrchmi, ktoré sú prístupné osobám, pričom začína na konci zóny 1 a končí vo vzdialenosti 1,5 m od nej. Rovnako ako zóna 1, aj zóna 2 siaha do výšky 2,5 m.

Foto: Rozdelenie priestoru okolo bazéna na elektroinštalačné zóny. Zdroj: Legrand

Obrázok 1 – Rozdelenie priestoru okolo bazéna na elektroinštalačné zóny. Autor: Michal Toma.

V zónach 0, 1 a 2 v okolí bazéna musíte vykonať tzv. doplnkové ochranné pospájanie neživých častí, ktoré pripojíte na hlavnú uzemňovaciu svorku HUS.

Osvetlenie a prvky priamo v bazéne

Do priestoru zóny 0 nemôžete nainštalovať zásuvky, vypínače, rozvádzače ani rozvodné krabice.

Patria sem iba zariadenia špeciálne určené na prevádzku v bazénoch, pričom musia mať krytie IPX8, teda musia byť určené na trvalé ponorenie do vody. Najčastejšie pôjde o osvetlenie, prípadne doplnkové technologické zariadenia. Svietidlá, ktoré prídu do styku s vodou alebo budú ponorené vo vode, musia byť pevne uložené (pripevnené) a musia vyhovovať norme EN 60598-2-18.

Všetky zariadenia v zóne 0 musíte napájať bezpečným malým napätím SELV do 12 V striedavých, resp. do 30 V jednosmerných. Napájací zdroj týchto zariadení musíte zároveň umiestniť mimo zón 0, 1 a 2. Napájacie káble k týmto zariadeniam musíte viesť najkratšou možnou trasou.

Technológia bazéna v zóne 1

Do priestorov zóny 1 nemôžete nainštalovať žiadne zásuvky, vypínače ani rozvádzače. To sa týka aj predlžovacích prívodov – dajte si teda pozor na rôzne zariadenia a spotrebiče, ako napr. osvetlenie na 230 V, elektrický gril či ozvučenie. Tieto elektrospotrebiče vrátane „predlžovačiek“ k nim umiestnite mimo zón 0, 1 a 2.

zdroj: Legrand

Čo sa týka rozvodných krabíc, tie môžete použiť iba pre rozvody s malým napätím SELV. Ďalej môžete do tejto zóny umiestniť technologickú výbavu, potrebnú pre prevádzku bazéna. Ide napr. o filtre, trysky a ďalšie zariadenia, ktoré sú výrobcom určené na tento druh použitia.

Tieto zariadenia však musia byť umiestnené v izolovanom kryte, ktorý zabezpečí aspoň triedu ochrany II alebo ekvivalentnú. Ďalej musia byť prikryté poklopom alebo dvierkami otvárateľnými iba pomocou kľúča alebo nástroja. Po otvorení poklopu sa musia odpojiť všetky pracovné vodiče.

Napájacie obvody týchto zariadení musíte ochrániť prúdovým chráničom s vypínacím reziduálnym prúdom max. 30 mA (prípadne bezpečným malým napätím SELV alebo oddeľovacím transformátorom – tieto spôsoby sa však v domácich podmienkach obvykle nepoužívajú).

Všetky el. zariadenia, ktoré použijete v zóne 1, musia mať stupeň krytia aspoň IPX4 (ochrana proti striekajúcej vode). Ak budete bazén alebo okolie čistiť prúdom vody, musíte použiť krytie aspoň IPX5 (ochrana proti tryskajúcej vode).

Na pripojenie týchto zariadení musíte použiť káble určené pre trvalé ponorenie do vody a ochrániť ich vhodnou mechanickou ochranou (použiť chráničku).

V zóne 2 aj zásuvky a vypínače

Do zóny 2 v priestore bazéna či vírivky môžete umiestniť zásuvky, vypínače či rozvodné krabice. Musia však mať krytie aspoň IPX2 pri vnútorných (zastrešených) bazénoch, IPX4 pri vonkajších bazénoch a IPX5 tam, kde budete bazén alebo jeho okolie čistiť prúdom vody.

Zásuvky a vypínače musíte ochrániť prúdovým chráničom s vypínacím rozdielovým prúdom max. 30 mA, prípadne použiť SELV alebo oddelenie transformátorom (ako pre zariadenia v zóne 1).

Podlahové vykurovanie? Žiadny problém.

Priestory okolo krytého bazéna vrátane zóny 1 i 2 môžete vykurovať aj elektrickým podlahovým vykurovaním a užiť si tak kúpanie počas celého roka.

Elektrické vykurovacie jednotky musíte ochrániť uzemnenou kovovou mriežkou alebo uzemneným kovovým plášťom vykurovacieho vodiča, ktorý musíte pripojiť na ochranné pospájanie. Napájacie obvody vykurovacích jednotiek musia byť ochránené prúdovým chráničom s vypínacím prúdom max. 30 mA. Aj v tomto prípade STN pripúšťajú namiesto uvedeného postupu použiť napájanie bezpečným malým napätím SELV so zdrojom mimo zóny 0, 1 a 2.

V malom bazéne bez zóny 2

V mnohých rodinných domoch sa nachádzajú kryté bazény, kde malý priestor medzi nimi a stenou neumožňuje vytvoriť zónu 2. Takýto bazén pomenúva príslušná STN ako malú plaváreň a vychádza z predpokladov, že sú určené pre menší počet osôb.

V zóne 1 takého bazéna môžete nainštalovať zásuvky a vypínače s nevodivými krytmi a viečkami. Musia však byť mimo dosahu ruky od zóny 0, t. j. aspoň 1,25 m od bazéna. Tiež musia byť namontované vo výške aspoň 0,3 m nad podlahou a ochrana pred úrazom el. prúdom pre ne musí byť realizovaná tak, ako keby boli v zóne 2 (prúdový chránič max. 30 mA, SELV alebo oddeľovací transformátor).

Svietidlá musia by v tomto prípade napájané striedavým napätím do 50 V alebo jednosmerným do 120 V. Musia byť triedy ochrany II alebo mať kryt, ktorý zabezpečí ich rovnocennú izoláciu a ochranu pred prudkým nárazom média. Vhodné je teda krytie IPX4 alebo X5 pri čistení prúdom vody.

Zhrnutie:

  • v okolí bazénov či víriviek je zvýšené riziko úrazu el. prúdom, pretože vlhká pokožka má nižší el. odpor ako suchá, taktiež má dobrý vodivý kontakt so zemou (pri pohybe naboso),
  • elektroinštaláciám v tomto prostredí sa venuje norma STN 33 2000-7-702:2011,
  • priestor okolo bazéna či vírivky je podľa uvedenej STN rozdelený na elektroinštalačné zóny, podobne ako napr. v kúpeľni,
  • pre každú zónu je špecifikované, aké zariadenia sa v nej môžu použiť,
  • v okolí bazéna môžete používať pri dodržaní špecifických podmienok aj el. podlahové vykurovanie,
  • väčšinu el. zariadení v okolí bazéna musíte ochrániť prúdových chráničom s vypínacím prúdom max. 30 mA,
  • STN pripúšťajú v niektorých prípadoch aj ochranu malým napätím SELV alebo oddeľovacím transformátorom, tieto spôsoby sa však v domácich podmienkach obvykle nepoužívajú pre ich nákladnosť.

Komentovať

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu

Najčítanejšie články